Geosiatka tkana przeplatana w węzłach do zbrojenia gruntu Armatex G

Geosiatka tkana przeplatana w węzłach do zbrojenia gruntu Armatex G

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

 
Geowłóknina
Geosiatka
Geokompozyt
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


ARMATEX G


/ GEOSIATKI POLIESTROWE UŻYWANE W BUDOWNICTWIE ZIEMNYM /

APROBATA TECHNICZNA Nr. AT / 99 - 04 -0568

wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie w dniu 24 marca 1999 r.

Geosiatki poliestrowe ARMATEX G posiadają obowiązkowy" Znak Dopuszczenia do Obrotu i Powszechnego Stosowania w Budownictwie "

IBDiM

Geosiatka ARMATEX G produkowana jest, zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 (CERTYFIKAT Nr. 200996 wydany 23.01.1996 r. i aktualizowany 04.01.1999r. producentowi geosiatek ARMATEX przez Lloyd´s Register Quality Assurance )

Przeznaczenie i zakres stosowania geosiatek ARMATEX G

Warstwy wzmacniające

- pomagają rozwiązać złożone problemy geotechniczne, dotyczące występowania uciążliwych deformacji, spowodowanych uplastycznieniem i osiadaniem warstw słabych, w wyniku utraty równowagi między obciążeniem i siłami wewnętrznymi ( grunty słabonośne, namuły organiczne, torfy, gytie, miękko plastyczne grunty spoiste itp. )

- wzmacniają zdolność warstwy kruszywa do rozkładania obciążeń na grunt, przedłużają jej trwałość, zmniejszają naprężenia w podłożu a w konsekwencji spowalniają akumulację trwałych mikroodkształceń , deformację powierzchni i powstawanie kolein

- umożliwiają przenoszenie sił rozciągających oraz zwiększają stabilność budowli na słabonośnym podłożu

- jako zbrojenie obiektów na terenach narażonych na deformacje zapadliskowe ( tereny eksploatacji górniczej, leje sufozyjne i krasowe ), zapobiegają nadmiernym i nieciągłym odkształceniom nasypów oraz powstawaniu zapadlisk na powierzchni

- jako przepona odcinająca ograniczają deformacje rozluźniające korpusu budowli ziemnej, jego przekroju poprzecznego, dodatkowego osiadania i licznych uszkodzeń w strefie powierzchni

- wzmacniają dolne warstwy podatnych nawierzchni o niedostatecznej lub zróżnicowanej nośności ( drogi tymczasowe i place składowe, tymczasowe drogi leśne, rolnicze i wojskowe, drogi osiedlowe, ścieżki rowerowe, boiska sportowe i korty tenisowe, tymczasowe lotniska wojskowe, rolnicze i cywilne, stacje benzynowe )

- jako wzmocnienie podłoża górniczego stanowią istotny element profilaktyki górniczo - budowlanej, ograniczając niebezpieczeństwo deformacji terenu górniczego i jego wpływ na stan współpracy układu " budowla - podłoże " konstrukcji i obiektów komunikacyjnych

- jako przepona odcinająca ograniczają deformacje rozluźniające korpusu budowli ziemnej, jego przekroju poprzecznego, dodatkowego osiadania i licznych uszkodzeń w strefie powierzchni

- jako zbrojenie nasypów, przejmują naprężenia rozciągające, zapobiegają spękaniom i ograniczają odkształcenia poprzeczne nasypu, konsolidują jego podłoże, zapobiegają jego rozpłynięciu, umożliwiają ich szybsze wznoszenie, z krótszymi przerwami, o większym pochyleniu i mniejszej szerokości skarp

- jako zbrojenie obiektów narażonych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne

- wzmacniają górne części robót ziemnych ( podłoża nawierzchni drogowych, pasów startowych na lotniskach , linii kolejowych i tramwajowych )

- jako warstwy pośrednie opóźniające propagację odbitych spękań termicznych, także dla tech - nologii utrwalania powierzchniowego

- jako odprężające warstwy pośrednie dla zapobiegania spękaniom odbitym w nowych i remonto- wanych nawierzchniach bitumicznych

- do wzmacniania nawierzchni podatnych i półsztywnych projektowanych dróg, w tym zwłaszcza ekspresowych i autostrad na terenach górniczo aktywnych

- konstrukcje z gruntu zbrojonego mogą spełniać rolę ścian oporowych i gabionów - jako wzmocnienie poboczy dróg , skarp i osuwisk

Warstwy separacyjne

- jako przepona odcinająca, ograniczają deformacje rozluźniające korpusu budowli, jej przekroju poprzecznego, dodatkowego osiadania i licznych uszkodzeń w strefie powierzchni

- do nawierzchni o dostatecznej nośności lecz przy występujących spękaniach odbitych, separują warstwę nośną lecz spękaną od nowej i opóźniają przechodzenie spękań od dołu w górę, rozprasza- jąc koncentrację naprężeń rozciągających w warstwie niespękanej

- zabezpieczają odnawianą powierzchnię przed propagacją pęknięć odbitych od spękań istniejącej konstrukcji , nieciągłości w miejscach naprawianych ubytków i złączy roboczych, dając wydłużenie okresu międzyremontowego

Powyższe wymienione cechy predystynują geosiatkę ARMATEX G do stosowania jej w budownictwie ziemnym, szczególnie do zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskowych, dróg gruntowych, stromych zboczy, skarp, ścian oporowych, wałów przeciwpowodziowych i dźwiękochłonnych, a także do naprawy osuwisk oraz zabezpieczania skarp i zboczy przed erozją.

Warunki stosowania geosiatek ARMATEX G

Efektywne wykorzystanie wysokich cech użytkowych geosiatki poliestrowej ARMATEX G wymaga indywidualnego zaprojektowania rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego z uwzględnieniem warunków geotechnicznych i eksploatacyjnych oraz właściwości technicznych geosiatki ARMATEX G.

W zależności od ustalonego zakresu stosowania geosiatki ARMATEX G projekt budowlany powinien określać :
- rodzaj i stan gruntu podłoża z uwzględnieniem jego nośności
- poziom występowania wody gruntowej
- warunki obciążenia podłoża oraz nawierzchni
- warunki obciążenia naziomu konstrukcji oporowych
- układ konstrukcyjny warstw i materiałów potrzebnych do ich wykonania, ustalony z zachowaniem warunków uzyskania wymaganej nośności projektowanej konstrukcji, z uwzględnieniem zdolności kotwienia w gruncie geosiatki ARMATEX G oraz pełzania materiału geosiatki ARMATEX G pod obciążeniem długotrwałym
- sposób wbudowania geosiatki ARMATEX G i połączenia z osłoną lica konstrukcji
- uziarnienie gruntów występujących bezpośrednio pod i nad warstwą geosiatki
- uziarnienie gruntów zasypek konstrukcji
- rodzaj osłony lica konstrukcji oporowej oraz sposób zabezpieczenia powierzchni skarp
- sposób drenażu i odwodnienia konstrukcji lub skarpy

Projekt budowlany rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego z wykorzystaniem geosiatki ARMATEX G, powinien być wykonany wyłącznie przez osoby uprawnione i być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

www.geosyntetyki.lut.pl
Geosiatka poliestrowa